Zadzwoń : +48 576 253 234 | Pn - Pt : 08:00 - 20:00

X
+48 576 253 234
08:00 - 20:00
Napisz do nas

Regulamin serwisu

Regulamin

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Serwis internetowy Grouplex działający pod adresem grouplex.pl (dalej: Serwis) jest prowadzony przez: FUNDACJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467, zwany dalej Fundacją.

Obsługa Serwisu realizowana jest przez Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa Fundacji o nazwie Grouplex adres: www.grouplex.pl

1.2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, warunki składania zamówień na oferowane kursy językowe, dostępne w Serwisie (dalej: Kursy lub Kursy językowe), zasady realizacji zamówień, warunki i formy płatności, uprawnienia Klienta (dalej: „Klient” lub „Uczeń”), do anulowania zamówienia oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

1.3. Serwis świadczy usługi na następujących zasadach:

1.3.1. Kursy językowe odbywają się w formie indywidualnej lub w parze;

1.3.2. Kursy językowe odbywają się w formie zajęć prowadzonych przez wyznaczonego lektora i odbywają się wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet;

1.3.3. Zajęcia prowadzone w ramach kursu rozpoczynają się wraz z momentem gdy lektor zainicjuje połączenie internetowe z Klientem w określony czas za pomocą Platformy internetowej;

1.3.4. Czas trwania jednostki lekcyjnej 55 minut;

1.4. Serwis świadczy usługi za pośrednictwem strony internetowej z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. W celu korzystania ze Serwisu niezbędne jest:

 • posiadanie dostępu do Internetu;
 • posiadanie adresu e-mail;
 • zainstalowanie najnowszej wersji przeglądarki internetowej, w celu poprawnego działania platformy video przez którą będą prowadzone zajęcia;
 • włączona obsługa javascript;
 • zainstalowanie wtyczki Flash Player;
 • akceptacja plików cookies.

1.5. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

1.6. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu lub jego elementy techniczne, oraz od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Serwisu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, politycznej itp.

1.7. Serwis w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Serwisu z infrastrukturą techniczną Klienta.

1.8 Skorzystanie z oferty Serwisu nie wymaga rejestracji, jak również samodzielne składanie zamówień przez Klienta na Kursy znajdujące się w Serwisie nie wymaga zarejestrowania.

1.9. Kupujący, najpóźniej w chwili złożenia zamówienia, jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i przez złożenie zamówienia potwierdza, iż się z nim zapoznał.

II WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

2.1. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 ustawy z dnia 17 lutego 2016 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380z późn. zm.)

2.2. Klient, dokonuje zgłoszenia, poprzez stronę internetową Serwisu, profil Serwisu w portalu: Facebook, Instagram, komunikator Messenger, wskazując Kurs, którym jest zainteresowany. Po dokonaniu zgłoszenia przedstawiciel Serwisu w ciągu 24 godzin, skontaktuje się z Klientem, celem określenia dogodnego terminu na odbycie bezpłatnej lekcji wstępnej, na której lektor określi jego potrzeby i dopasuje odpowiedni program.

2.3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż Klient podał nieprawdzie dane Serwis ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia powiadamiając o tym Klienta.

2.4. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą dopiero w kolejnym dniu roboczym.

2.5. Serwis zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działalności w celach dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych i modernizacyjnych.

2.6. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie podmiotów pośredniczących w transakcji, wskazanych pod adresem: www.grouplex.pl/pl/payment-methods/, brak zapłaty po odbyciu lekcji próbnej spowoduje anulowanie zamówienia i brak możliwości rozpoczęcia Kursu. Warunkiem rozpoczęcia Kursu jest otrzymanie wpłaty przez Serwis.

2.7. Wpłaty powinny być dokonywane przynajmniej na jeden dzień przed planowaną lekcją zakupionego Kursu, do godziny 15:00.

2.8. Dokonując płatności przelewem, na konto bankowe, obligatoryjne jest przesłanie potwierdzenia przelewu na adres mailowy: contact@grouplex.pl, wraz z informacją odnośnie imienia i nazwiska Kursanta.

2.9. W przypadku, gdy realizacja zamówienia nie będzie możliwa w ustalonym wcześniej terminie, Serwis może zaproponować Klientowi realizację świadczenia zastępczego, którego termin zostanie ustalony i potwierdzony z Klientem. Zamówienie na podstawie świadczenia zastępczego, po zatwierdzeniu przez Klienta traktowane będzie jako finalne.

2.10. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Serwis poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email podany podczas rejestracji w terminie 7 (siedmiu) dni, licząc od daty zawarcia umowy.

2.11. W sytuacji gdy zamówienie nie mogło zostać zrealizowane w całości lub części, Serwis zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub różnicę) w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia wysłania informacji, na zasadach szczegółowo wskazanych w punkcie V niniejszego Regulaminu.

2.12. Serwis obsługuje Klientów na terytorium Europy.

III ORGANIZACJA ZAJĘĆ

3.1. Terminy zajęć ustalane są bezpośrednio pomiędzy Uczniem a przedstawicielem Serwisu, odpowiadającego za obsługę Klienta (dalej: „Biuro Obsługi Klienta”).

3.2. Uczeń ma prawo do przełożenia zajęć lub ich odwołania, bez utraty lekcji, maksymalnie dwa razy w miesiącu, przy czym o przełożeniu zajęć Uczeń powinien powiadomić mailowo lub telefonicznie Biuro Obsługi Klienta, najpóźniej do 24 godzin przed rozpoczęciem zajęć. Serwis zastrzega równocześnie, że przełożenie zajęć będzie możliwe jedynie za uzgodnieniem i po uzyskaniu uprzedniej akceptacji Lektora, w zależności od dyspozycyjności Lektora oraz miejsc w danej grupie i w określonym terminie.

3.3. Powiadomienie Biura Obsługi Klienta o przełożeniu trzeciej i kolejnych lekcji w ciągu miesiąca będzie bezskuteczne, zatem lekcje te zostaną potraktowane jako odbyte, nawet w przypadku niestawienia się na nich ucznia.

3.4. Lektor oraz Uczeń mogą spóźnić się na zajęcia do 10 minut, bez żadnych konsekwencji.

3.5. W przypadku odnotowania spóźnienia Lektora, powyżej 10 minut, Uczniowi przysługuje uprawnienie do zgłoszenia nieobecności Lektora do Biura Obsługi Klienta, drogą mailową lub telefoniczną. W takim wypadku, zajęcia mogą zostać przeniesiona na dogodny dla Ucznia termin, zgłoszony przez niego do Biura Obsługi Klienta.

3.6. W przypadku odnotowania spóźnienia Ucznia do 10 minut, zajęcia odbędą się w normalnym trybie, zaś powyżej 10 minut, czas zajęć zostanie skrócony, odpowiednio w stosunku do czasu spóźnienia Ucznia.

3.7. Materiały dydaktyczne dla Ucznia gwarantuje Serwis.

3.8. Uczniowi przysługuje uprawnienie do rezygnacji z Kursu, tj. niekontynuowania Kursu w następnych miesiącach, przy czym nie ma możliwości rezygnacji z aktywnego pakietu miesięcznego. Nie ma przy tym również możliwości zwrotu pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.

3.9. Rezygnacja możliwa jest po wykorzystaniu lub wygaśnięciu zakupionego pakietu zajęć. W takiej sytuacji Uczeń zobligowany jest do poinformowania Serwisu o rezygnacji, poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy z Biurem Obsługi Klienta.

3.10. Uczeń ma możliwość zawieszenia korzystania z Kursu, przy czym do zawieszenia może dojść jedynie po wygaśnięciu/ zakończeniu miesięcznego pakietu. Nie ma możliwości zawieszenia opłaconego i aktywnego miesięcznego pakietu.

IV PŁATNOŚCI

4.1. Cena jednej godziny lekcyjnej Kursu uzależniona jest od wybranego pakietu Kursu i jest zamieszczona w cenniku, znajdującym się po adresem: www.grouplex.pl/pl/prices/ (dalej: Cennik),

4.2. Ceny zamieszczane przy oferowanym przez Serwis Kursie zawierają podatek VAT i podawane są w polskiej walucie.

4.3. Serwis zastrzega sobie prawo zmiany cen Kursów, oferowanych w ramach Serwisu, wprowadzania nowych Kursów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży Kursów, oferowanych przez Serwis przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

5.1.Zapłaty za Kurs można dokonać w następującej formie:

5.1.1. za pomocą karty: VISA lub MasterCard;

5.1.2. on-line, za pomocą platformy PayPal;

5.1.3. za pośrednictwem usługi Przelewy24;

5.1.4. przelewem bankowym na wskazane konto Serwisu.

5.2. Zwrot środków następuje w takiej samej formie w jakiej została dokonana płatność przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

VI REKLAMACJE

6.1. Klient ma prawo do reklamacji w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług. Reklamacja ta powinna zawierać: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację, przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie, podpis osoby składającej reklamację. Reklamację z tego tytułu Klient składa e-mailem na adres e-mail: [contact@grouplex.pl].

6.2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 21 dni od dnia jej złożenia, jeżeli jest kompletna, bądź uzupełniona, jeżeli to było wymagane.

6.3. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Serwis niezwłocznie informuje o tym Klienta i dokonuje w zależności od żądania: obniżenia lub zwrotu ceny, zwraca Klientowi należną kwotę przekazem pocztowym na wskazany adres lub przelewem na konto. Serwis wystawia Klientowi odpowiednią korektę dowodu zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca).

6.4. Zastosowanie określonego sposobu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu możliwe jest tylko za obopólną zgodą Klienta i Serwisu. Szczegółowe procedury pozasądowego rozstrzygania sporów między Klientem a Serwisem dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl, na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej a także u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów.

6.5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie do określenia praw i obowiązków Klienta i Serwisu, w przypadku stwierdzenia wady towaru zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego, w szczególności przepisy o rękojmi przy sprzedaży.

VII PLIKI „COOKIES”

7.1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

7.2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) są danymi informatycznymi, niewielkimi informacjami wysyłanymi przez serwis internetowy i przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (komputerze, laptopie, smartfonie) niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności, z których Klient chce skorzystać. Pliki te zawierają różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego, zazwyczaj jest to nazwa strony internetowej, ich personalizacja i informacje logowania.

7.3. Serwis wykorzystuje pliki cookies do dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji, a także tworzenia statystyk, które pomogą zrozumieć sposób korzystania z Serwisu przez Klienta i przez to ulepszanie struktury i zawartości Serwisu.

7.4. Serwis dzieli przechowywane pliki cookies ze względu na czas, przez jaki są one umieszczone w urządzeniu końcowym Klienta i rozróżnia:

 • 1. Cookies tymczasowe (session cookies) – używane tylko podczas aktualnej sesji Klienta i usuwane po jej zamknięciu.
 • 2. Cookies stałe (persistent cookies) – nie są kasowane po zamknięciu aktualnej sesji i są przechowywane na komputerze Klienta przez oznaczony czas lub bez okresu ważności w zależności od indywidualnych ustawień właściciela witryny.

7.5. Klient może w każdej chwili usunąć pliki cookies znajdujące się na jego komputerze. Serwis informuje, iż usunięcie, wyłączenie lub ograniczenie może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu lub jego niektórych składników.

7.6. Serwis rozróżnia pliki cookies także w następujący sposób:

 • 1. Funkcjonalne – umożliwiające prawidłowe korzystanie z Serwisu,
 • 2.Służące bezpieczeństwu - umożliwiające bezpieczne korzystanie z funkcjonalności Serwisu,
 • 3. Uwierzytelniające – umożliwiające utrzymanie tzw. sesji zalogowania Klienta,
 • 4. Reklamowe – umożliwiające wyświetlanie spersonalizowanych reklam,
 • 5. Konfiguracyjne – umożliwiające na konfigurację ustawień funkcji i usług Serwisu.

7.7. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej)

7.8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

VIII ZWROTY NALEŻNOŚCI

8.1. W przypadku uznania reklamacji Serwis dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji

IX NEWSLETTER

9.1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub poprzez stronę internetową. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Serwisu.

9.2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez zgłoszenie prośby do administratora danych lub klikając na link deaktywujący, znajdujący się w każdej wiadomości Newslettera.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Właściciel informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Klient może ponieść na skutek zagrożeń występujących w sieci Internet, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Klienta, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Klienta wirusami.

10.2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, Serwis nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie email przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

10.3. Właściciel informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Serwisu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek, etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Serwis wyłącznie dla celów informacyjnych.

10.4. Wszystkie nazwy Kursów oferowanych do sprzedaży przez Serwis są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.

10.5. Właściciel zwraca uwagę, że Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Serwisie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające Serwis zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Klient Serwisu lub osoba odwiedzająca stronę internetową Serwisu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.

10.6. Klienci nie mogą umieszczać treści niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych i naruszających dobro osób trzecich, jak również zakazuje się Klientom publikowania linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych czy urągających godności innych osób.

10.7. O każdej zmianie regulaminu, Serwis zobowiązuje się poinformować zarejestrowanych użytkowników Serwisu wysyłając im elektroniczną wiadomość na adresy email podane podczas rejestracji.

10.8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

10.9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia: 1 sierpnia 2019 r.

Komunikat w sprawie pozasądowego rozstrzyganie sporów

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój Startup” z siedzibą w Warszawie niniejszym udostępnia łącze elektroniczne do internetowej platformy ODR (online dispute resolution): https://webgate.ec.europa.eu/odr. Platforma ODR umożliwia pozasądowe rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami i konsumentami. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter dobrowolny.